VF02 – STS – Studie / Návrh stavby

0
Přečteno 7 330 x

je předprojektová část dokumentace dokládající koncepční tvarové/hmotové, materiálové, technologické a technické, dispoziční a provozní řešení stavby, objektu nebo zařízení, popřípadě jejich souboru, jejímž smyslem a účelem je vzájemné ujasnění si záměrů a stavebního programu mezi klientem a architektem/inženýrem (technikem) a ověření proveditelnosti stavebního programu ve zvoleném území. Vypracovává se standardně ve variantách, nadstandardně v alternativách.

Minimální doporučený rozsah studie

Tento rozsah dokumentace není na rozdíl od dalších fází nikde přesné právně specifikován, ale níže uvedené body odpovídají základnímu minimálnímu požadavku na objasnění všech souvislostí a prezentaci záměru případným spoluinvestorům.

a.) Základní technická zpráva, která popisuje dohodnuté ve výkresech nepostihnuté skutečnosti a shrnuje doposud získané podklady.
b.) Výkresová část jasnou a jednoduchou formou popisující dům v min. doporučeném rozsahu:

A – situační výkresy – umístění objektu na pozemku a vyznačení základních důležitých vnějších vazeb (územní plán, příjezd k pozemku, sousední objekty apod.)
B – půdorysy – výkresy všech podlazí domu v měřítku ideálně 1:100
C – řezy – v tuto fázi pokud dům nemá specificky složitou strukturu stačí jeden orientační řez v měřítku 1:100
D – podhledy, skicy a vizualizace – pohled na objekt ze všech čtyř stran doplněný min. jednou základní skicou resp. vizualizací zobrazující představu o vzhledu domu

Standard profesních výkonů

Citace z Honorářového řádu ČKA:


3.2. Výkonová fáze II

Studie stavby [STS] – provedení profesních výkonů pro zpracování návrhu

3.2.1. základní výkony

3.2.1.1. příprava návrhu/studie stavby architektem/inženýrem (technikem)
3.2.1.2. zpracování návrhu/studie stavby architektem/inženýrem (technikem), popřípadě specialisty (koordinace specialistů) – ve variantách [alternativy jsou zvláštním výkonem samostatně honorovaným]

3.2.1.2.1. textová část návrhu/studie stavby
3.2.1.2.2. výkresová část návrhu/studie stavby

3.2.1.3. upřesnění specifikace potřebných částí předběžných průzkumů pro specialisty koordinované architektem/ inženýrem (technikem), a to podle charakteru zakázky
3.2.1.4. uskutečnění předběžných jednání architektem/ inženýrem (technikem) k zamýšlenému dílu s dotčenými orgány a osobami
3.2.1.5. projednání výsledků s klientem a odsouhlasení výsledků a cílových představ

3.2.2. zvláštní výkony

3.2.2.1. doplnění dokumentace dosud zpracované architektem/inženýrem (technikem) o zvláštní nároky a nové požadavky, popřípadě vypracování alternativních studií
3.2.2.2. vypracování některých požadavků zvláštními (nestandardními) technikami projektování
3.2.2.3. provedení potřebných částí předběžných průzkumů specialisty koordinovanými architektem/inženýrem (technikem), a to podle charakteru zakázky (specifikace energetických, hospodářských, biologických a ekologických souvislostí a vazeb na okolí)
3.2.2.4. posouzení a návrh řešení některých vybraných finančních náležitostí stavby architektem/inženýrem (technikem), předběžný odhad investičních nákladů
3.2.2.5. stanovení některých speciálních časových a organizačních náležitostí stavby
3.2.2.6. provedení předběžné poptávky
3.2.2.7. znázornění záměrů zvláštní technikou (např. perspektivy nebo digitálního prostorového zobrazení)
3.2.2.8. vypracování návrhu řešení údržby objektů, konstrukcí a zařízení
3.2.2.9. sestavení plánu financování, analýza stavebních, provozních a užitných nákladů
3.2.2.10. spolupůsobení při získání úvěru
3.2.2.11. podklady k výpočtu poplatků za získání vyjádření účastníků řízení a za výpisy z evidence nemovitostí.

3.2.3. součinnost klienta

3.2.3.1. při přípravě návrhu/studie stavby
3.2.3.2. při použití některých zvláštních (nestandardních) technik projektování klientem
3.2.3.3. při provádění potřebných předběžných průzkumů
3.2.3.4. při uskutečnění předběžných jednání
3.2.3.5. při projednání výsledků s architektem/inženýrem (technikem) a rozhodnutí o rozpracování zakázky do dalšího stupně


ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*