VF03 – DUR – Dokumentace pro územní řízení

0
Přečteno 13 138 x

Dokumentace k územnímu řízení (DÚR) je dokumentace obsahující projekt dokládající základní tvarové/hmotové, materiálové, technologické a technické, dispoziční a provozní řešení stavby, objektu nebo zařízení, popřípadě jejich souboru především z hlediska souladu s požadavky klienta a v souladu s územně plánovací dokumentací, popřípadě s územně plánovacími podklady, a s předchozími rozhodnutími o území; projekt musí vyhovovat podmínkám ochrany zdravých životních podmínek, ochrany přírodních a krajinných složek životního prostředí, zejména ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, pozemků určených k plnění funkcí lesa, vod, ovzduší, podmínkám ochrany kulturního bohatství, zejména památek, a obecným technickým požadavkům na výstavbu a obecným technickým požadavkům zabezpečujícím užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, popřípadě speciálním předpisům stanovujícím základní technické podmínky dopravní, energetické, protipožární, bezpečnosti konstrukční, uživatelské a provozní, bezpečnosti práce a technických zařízení a podobně; projekt se předkládá spolu s příslušnými vyjádřeními k návrhu na vydání územního rozhodnutí, resp. rozhodnutí o umístění stavby; tuto dokumentaci zpracovávají pouze osoby oprávněné (autorizované) dle zákona č. 50/1976 Sb. a zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Citace Honorářového řádu

Standard profesních výkonů

Citace z Honorářového řádu ČKA:

3.3. Výkonová fáze III

Provedení profesních výkonů pro zpracování a sestavení dokumentace k návrhu na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby [DUR]

3.3.1. základní výkony

3.3.1.1. provedení analýzy a vyhodnocení dosavadního postupu, určení podmínek pro zpracování dokumentace návrhu na vydání územní rozhodnutí [pro územní řízení] architektem/inženýrem (technikem)
3.3.1.2. zadání předběžných průzkumů specialistům a specifikace potřebných podrobných průzkumů pro specialisty koordinované architektem/inženýrem (technikem), a to podle charakteru zakázky
3.3.1.3. zpracování dokumentace pro územní řízení [územní rozhodnutí] architektem/inženýrem (technikem)

3.3.1.3.1. textová část dokumentace
3.3.1.3.2. výkresová část dokumentace

3.3.1.4. získání srovnávacích nabídek na technická zařízení
3.3.1.5. odhad investičních nákladů
3.3.1.6. na podkladě výsledků dosažených ve fázi 1 a 2, obstarání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací potřebných pro vydání územního rozhodnutí
3.3.1.7. zpracování náležitostí dokumentace návrhu na vydání územního rozhodnutí předkládaného k územnímu řízení, shrnutí výsledků, zhodnocení a závěry

3.3.2. zvláštní výkony

3.3.2.1. vyhodnocení návrhů alternativních řešení architektem/inženýrem (technikem) a jeho specialisty m. j. s ohledem na hospodárnost, náklady a návratnost
3.3.2.2. provedení potřebných předběžných průzkumů a zaměření a částečné zpracování podrobných průzkumů specialisty koordinovanými architektem/inženýrem (technikem), a to podle charakteru zakázky
3.3.2.3. zpracování zvláštních/alternativních řešení, zpracování speciálních podkladů, popřípadě speciálních částí dokumentace a provedení doplňků a změn podkladě pro územní řízení

3.3.2.3.1. vypracování alternativních řešení pro územní řízení
3.3.2.3.2. vypracování speciálních podkladů, popřípadě speciální dokumentace pro územní řízení
3.3.2.3.3. vypracování některých požadavkě zvláštními (nestandardními) technikami projektování
3.3.2.3.4. vypracování zvláštních částí dokumentace

3.3.2.4. vypracování doplňků a změn podkladů pro dokumentaci návrhu na vydání územního rozhodnutí předkládaného k územnímu řízení, spolupráce při rozporných jednáních a řízeních
3.3.2.5. vypracování podkladě pro odvolání proti rozhodnutí o umístění stavby, vypracování zvláštní dokumentace např. dle zákona č.100/2001 Sb.
3.3.2.6. zapracování podmínek územního rozhodnutí do dokumentace
3.3.2.7. doplnění podkladů pro územní řízení podle zvláštních požadavků příslušného orgánu
3.3.2.8. spolupůsobení při obstarání souhlasu vlastníků sousedních pozemků a staveb na nich a dotčených organizací či osob
3.3.2.9. zpracování předběžného oznámení v případě, že je nutné zabezpečit funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništích
3.3.2.10. podání návrhu na vydání územního rozhodnutí, účast při územním řízení, obstarání rozhodnutí o umístění stavby

3.3.3. součinnost klienta

3.3.3.1. při vyhodnocení dosavadního postupu a upřesňování zadání
3.3.3.2. při provádění potřebných předběžných, popřípadě částí podrobných průzkumů
3.3.3.3. při zpracování dokumentace pro územní řízení/územní rozhodnutí
3.3.3.4. při zpracování dokumentace návrhu na vydání územního rozhodnutí předkládaného k územnímu řízení
3.3.3.5. schválení dokumentace k územnímu řízení a rozpracování výsledků řízení do úrovně dokumentace pro stavební povolení
3.3.3.6. přepracování dokumentace k územnímu řízení s novými podklady nebo zastavení projektových prací.

OBSAH A ROZSAH DOKUMENTACE

Definuje příloha č. 1 vyhlášky MMR č. 499/2006

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*