VF04 – DSP – Dokumentace pro stavební povolení

0
Přečteno 7 247 x

Standard profesních výkonů

Citace z Honorářového řádu ČKA:

3.4. Výkonová fáze IV

Provedení profesních výkonů pro zpracování a sestavení dokumentace k žádosti o stavební povolení pro stavbu (DSP)

3.4.1. základní výkony

3.4.1.1. provedení analýzy a vyhodnocení dosavadních výsledků dosažených ve fázi 1 až 3 a určení podmínek pro zpracování dokumentace pro stavební řízení (stavební povolení)
3.4.1.2. vypracování dokumentace pro stavební řízení (stavební povolení)

3.4.1.3.1. textová část dokumentace
3.4.1.3.2. výkresová část dokumentace

3.4.1.3. zpracování a sestavení dokumentace k žádosti o stavební povolení předkládané ke stavebnímu řízení
3.4.1.4. stanovení požadavků na doplňkové průzkumy
3.4.1.5. statické ověření konstrukce
3.4.1.6. účast při stavebním řízení
3.4.1.7. odhad orientačních nákladů na provedení stavby jako podklad pro určení správních poplatků za stavební řízení
3.4.1.8. obstarání dokladů a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací, potřebných pro vydání stavebního povolení

3.4.2. zvláštní výkony

3.4.2.1. analýza zvláštních/alternativních řešení pro stavební řízení [stavební povolení]
3.4.2.2. provedení a organizace potřebných podrobných průzkumů specialisty koordinovanými architektem/inženýrem (technikem), a to zejména geologických a geotechnických, geodetických měření a dopravních, hydrologických a ekologických průzkumů
3.4.2.3. zpracování zvláštních/alternativních řešení, zpracování speciálních podkladů, popřípadů speciálních částí projektu a provedení doplňků a změn podkladů pro stavební řízení (stavební povolení)

3.4.2.3.1. návrhy alternativních řešení
3.4.2.3.2. vypracování speciálních podkladů, popřípadů speciální dokumentace pro stavební řízení
3.4.2.3.3. vypracování některých požadavků zvláštními (nestandardními) technikami projektování
3.4.2.3.4. vypracování zvláštních částí dokumentace
3.4.2.3.5. vypracování předběžných stavebnů-technických speciřkací pro stavební povolení architektem/inženýrem (technikem)
a specialisty

3.4.2.4. vypracování návrhu organizace výstavby
3.4.2.5. vypracování návrhu dopravnů-inženýrských opatření (DIO)
3.4.2.6. vypracování předběžného rozpočtu na základů předběžných výměr a agregovaných položek
3.4.2.7. spolupráce a podpora klienta při rozporných jednáních a řízeních
3.4.2.8. změny dokumentace a podkladů pro vydání stavebního povolení způsobené okolnostmi, za které architekt/inženýr (technik) nezodpovídá
3.4.2.9. zpracování podkladů pro expertní a jiná řízení
3.4.2.10. vypracování podkladů pro odvolání proti vydanému, resp. zamítnutému stavebnímu povolení
3.4.2.11. posouzení hospodárnosti a návratnosti, použití zvláštních technik (např. perspektivy nebo digitálního prostorového zobrazení)
3.4.2.12. zapracování výsledků stavebního řízení do dokumentace
3.4.2.13. vypracování žádosti o stavební povolení za použití podkladů všech zúčastnůných profesí, doplnůní a přizpůsobení dokumentace podle získaných dokladů a vyjádření
3.4.2.14. doplnůní podkladů k žádosti o stavební povolení podle zvláštních požadavků stavebního úřadu
3.4.2.15. posouzení nutnosti zabezpečit funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništích klientem dle příslušného zákonného předpisu, příprava a zpracování plánu BOZ
3.4.2.16. spolupůsobení při získání souhlasu vlastníků sousedních pozemků a staveb na nich a dotčených organizací a osob

3.4.3. součinnost klienta

3.4.3.1. při vyhodnocení dosavadního postupu a upřesňování zadání
3.4.3.2. při provádůní potřebných předbůžných, popřípadě částí podrobných průzkumů
3.4.3.3. při zpracování dokumentace pro stavební řízení (stavební povolení)
3.4.3.4. při schválení dokumentace pro stavební povolení a provedení výběrového řízení


Rozsah a obsah projektové dokumentace

Rozsah dokumentace je rozdílný v případě, že se jedná o společné územní a stavební řízení, to definuje příloha č. 4 vyhlášky MMR č. 499/2006

nebo stavební povolení po provedeném územním řízení nebo ohlášení stavby, které má rozsah shodný, definuje příloha č. 5 vyhlášky MMR č. 499/2006

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*