VF08 – ADT – Autorský dozor

0
Přečteno 6 329 x

[divider]

Výkonová fáze v časové ose projektu >>

Standard profesních výkonů

Citace z Honorářového řádu ČKA:

3.8. Výkonová fáze VIII

Provedení profesních výkonů autorského a investorského technického dozoru při provádění stavby [ATD, ITD]

3.8.1. základní výkony

3.8.1.1. provedení analýzy a vyhodnocení dosavadního průběhu přípravy stavby a příprava podmínek pro výkon autorského dozoru
3.8.1.2. zadání doplňkových průzkumů (v průbůhu provádění stavby) specialistům koordinovaným architektem/inženýrem (technikem), a to podle charakteru zakázky [například při rekonstrukci stavby]
3.8.1.3. všeobecné náležitosti obsahu a členění výkonu autorského dozoru dle doporučených standardů této činnosti a dle příslušné smlouvy

3.8.2. zvláštní výkony

3.8.2.1. spolupráce architekta/inženýra(technika) s klientem v průběhu výkonu investorského technického dozoru
3.8.2.2. provedení potřebných doplňkových průzkumů (v průbůhu provádění stavby) specialisty koordinovanými architektem/inženýrem (technikem), a to podle charakteru
zakázky
3.8.2.3. výkon investorského technického dozoru dle doporučených standardů této činnosti a dle příslušné smlouvy
3.8.2.4. vypracování realizační dokumentace stavby v rozsahu požadavků architekta/inženýra (technika) stavby
3.8.2.5. vypracování dokumentace skutečného provedení stavby
3.8.2.6. sestavení a rozepsání platebního plánu a dozor nad ním
3.8.2.7. spolupráce při kontrole účtů a zpřesnůní a novelizace časových plánů

3.8.3. součinnost klienta

3.8.3.1. při přípravů podmínek pro výkon autorského a investorského technického dozoru
3.8.3.2. při provádění potřebných doplňkových průzkumů v průběhu provádění stavby
3.8.3.3. s architektem/inženýrem (technikem) v průběhu provádění stavby při výkonu autorského a investorského technického dozoru


Obsah výkonu autorského dozoru

Citace z Honorářového řádu ČKA, příloha č. 2:

VÝKON AUTORSKÉHO (ESTETICKÉHO A TECHNICKÉHO) DOZORU [ATD]

Výkon autorského (estetického a technického) dozoru architekta/inženýra dohodne klient s architektem/inženýrem ve smlouvě a zahrnuje zejména:

 • poskytování vysvětlení potřebných k vypracování realizační dokumentace, popřípadě provádění supervize nad její přípravou
 • soulad dokumentace dočasných objektě zařízení staveniště se základním řešením zařízení staveniště
 • účast na odevzdání staveniště
 • dodržení souladu dokumentace (tvarového, materiálového, technického a technologického, dispozičního a provozního řešení) s prováděnou stavbou s přihlédnutím k podmínkám určeným stavebním povolením a poskytování vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby
 • posuzování návrhě zhotovitelě stavby na změny a odchylky v částích dokumentace zpracovaných zhotoviteli stavby z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, popřípadě dalších údajů a ukazatelů
 • sledování předepsaných zkoušek materiálě, konstrukcí a prací prováděných zhotoviteli stavby a jejich výsledků, sledování kvality prováděných dodávek a prací (certifikáty, atesty, protokoly a podobně)
 • vyjádření k požadavkěm na větší množství výrobků a výkonů oproti schválené dokumentaci
 • sledování postupu výstavby z odborného technického hlediska a časového plánu výstavby
 • účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části
 • účast na kontrolních dnech a provádění zápisů do stavebního deníku, popřípadě udílení závazných pokyně dodavateli stavby jinou smluvně s klientem sjednanou formou
 • prědběžné informování klienta o všech závažných okolnostech souvisejících s prováděním výstavby

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here

*